Producenci

Regulamin sklepu

Regulamin

sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy akademianordicwalking.pl dostępny pod adresem internetowym www.akademianordicwalking.pl/sklep prowadzony jest przez Małgorzatę Naróć prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Carvingu Małgorzata Naróć (adres prowadzenia działalności: ul. Toruńska 18d/f; 80-747 Gdańsk) wpisaną do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem UN/015218.

2. Słowniczek:

a) USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA – Małgorzata Naróć prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Carvingu Małgorzata Naróć (adres prowadzenia działalności: ul. Toruńska 18d/f;80-747 Gdańsk) wpisaną do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod numerem UN/015218,

b) USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

c) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zakupu zamieszczonego na stronie internetowej www.akademianordicwalking.pl/sklep/, a także drogą mailową na adres: szkola@akademianordicwalking.pl

2. Złożenie zamówienia jest możliwe na jeden z poniższych sposobów:
a) Rejestracja w sklepie internetowym oraz wypełnienie formularza zakupu i w celu złożenia zamówienia poprzez rejestrację w sklepie oraz wypełnienie formularza zakupu należy:
- wybrać interesujący nas towar ze strony internetowej www.akademianordicwalking.pl/sklep
- zarejestrować się na stronie www.akademianordicwalking.pl/sklep/ - niezbędne jest podanie adres e-mail, loginu oraz hasła

3. po zalogowaniu na konto Użytkownika należy wypełnić formularz zakupu - niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, telefonu oraz adresu zamieszkania i dostawy

4. wybrać sposób płatności i dostawy

5. nacisnąć przycisk "kupuję"

I tak złożona oferta wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

b) Wypełnienie formularza jednorazowego zakupu i w celu złożenia zamówienia poprzez wypełnienie formularza jednorazowego zakupy należy:
- wybrać interesujący nas towar ze strony internetowej www.akademianordicwalking.pl/sklep/shoper5/
- wybrać sposób płatności i dostawy
- wypełnić formularz jednorazowego zakupu dostępny na stronie www.akademianordicwalking.pl/sklep/shoper5/ - niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu zamieszkania i dostawy
- nacisnąć przycisk "kupuję"

I tak złożona oferta wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

c) Przesłanie wiadomości e-mail na adres: szkola@akademianordicwalking.pl

I w celu złożenia zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres szkola@akademianordicwalking.pl, w której określone zostaną co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena

W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres, telefon

3. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.

4. Jeżeli Klient nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w jeden z powyższych sposobów przestaje wiązać z upływem czasu, w którym Klient mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

5. Każda umowa będzie potwierdzana paragonem fiskalnym, a na życzenie Klienta do każdej przesyłki z towarami dołączana jest faktura VAT.

§ 3 Odbiór, Dostawa, Płatność
1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
a) odbiór osobisty (80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 18D/F)
b) przesyłka listowa priorytetowa
c) paczka pocztowa priorytetowa
d) paczka pocztowa ekonomiczna
e) przesyłka kurierska

2. Klient może również zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy towaru.

3. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranej przez Klienta. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

4. Paczki i przesyłki pocztowe na terenie kraju są dostarczane przez Pocztę Polską w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych przesyłką (paczką) priorytetową lub 3-5 dni roboczych przesyłką (paczką) ekonomiczną oraz przesyłkami kurierskimi w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysłania z naszego magazynu. Więcej informacji na temat orientacyjnego czasu dostawy paczek pocztowych i przesyłek listowych znajdziesz tutaj link do informacji przesłanych mailem ze strony Poczty polskiej – zamieściłem także pod regulaminem.

5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

7. Ceny wszystkich towarów w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki towaru.

8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) gotówka
b) płatność za pobraniem
c) płatność przelewem bankowym (dane Sprzedawcy, nr rachunku:
BRE SA WBE/ŁÓDŹ Nr 15 1140 2004 0000 3202 3055 6191)

§ 4 Dane osobowe

1. Dane Klienta wpisane w formularzu zakupu zostają wprowadzone do bazy danych sklepu Akademianordicwalking.pl. Administratorem tych danych jest Małgorzata Naróć prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Carvingu Małgorzata Naróć (adres prowadzenia działalności: ul. Toruńska 18d/f;80-747 Gdańsk). Baza danych sklepu Akademianordicwalking.pl została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów i nie jest udostępniana innym podmiotom.

2. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
a) nazwisko i imiona Usługobiorcy,
b) adres zameldowania na pobyt stały,
c) adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w ppkt b,
d) adres elektroniczny Usługobiorcy (adres e-mail).
e) numer telefonu

6. Administrator zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z pkt. 5 ppkt. a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
a) Gdy towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: ul. Toruńska 18D/F, 80-747 Gdańsk. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Toruńska 18d/f, 80-747 Gdańsk) lub za pomocą wiadomości e-mail na adres szkola@akademianordicwalking.pl.
b) Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
c) Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
d)Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania klient oczekuje od Sprzedawcy.

2. Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji jest:

a) posiadanie przez produkt wady fizycznej lub prawnej, a w przypadku, jeżeli kupującym jest konsument – niezgodność towaru z umową.

3. W przypadku umów zawartych z konsumentami, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

4. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy k.c.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6.Kupujący pokrywa koszty przesyłki, zwrot na adres: Ul. Toruńska 18d/f; 80-747 Gdańsk
7.Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: szkola@akademianordicwalking.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:
AKADEMIA CARVINGU
Ul.Toruńska 18D/F
80-747 GDAŃSK

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Dane do przelewu zapłaconej kwoty
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

8.Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru§ 6 Informacje dodatkowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: przeglądarka internetowa Firefox w wersji 4.0 i wyższej; Internet Explorer w wersji 7 i wyższej lub Chrome w wersji 12 i wyższej.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu. W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 24 godzin od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: szkola@akademianordicwalking.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego zamówienia.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabepieczenień i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji towaru oraz dowodu zakupu.
b) Treść zawieranej umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
5. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
– ZGODNIE Z §3 pkt 4 REGULAMINU:

Usługa PACZKA POCZTOWA w obrocie krajowym polega na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu paczki pocztowej pod wskazany adres lub wydaniu jej w lokalu placówki pocztowej.

Paczka pocztowa w obrocie krajowym może być przyjmowana w dwóch kategoriach:

Paczka pocztowa ekonomiczna, która jest przemieszczana, opracowywana i doręczana w standardzie jakościowym D+3 (podany termin doręczenia nie jest terminem gwarantowanym tylko deklarowanym),

Paczka pocztowa priorytetowa, która jest przewożona najszybszym środkiem transportu mając pierwszeństwo w procesie opracowywania i doręczania przed przesyłkami ekonomicznymi. Standardem jakościowym dla paczki pocztowej priorytetowej jest jej przebieg w terminie D+1. Paczka pocztowa priorytetowa będzie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu nadania, jeśli zostanie nadana do godz. 15:00. Paczka pocztowa nadana jako priorytetowa po godz. 15:00 traktowana będzie jako nadana w dniu następnym (podany termin doręczenia nie jest terminem gwarantowanym tylko deklarowanym).
Paczkę pocztową priorytetową należy oznaczać poprzez naklejenie na niej nalepki w kolorze niebieskim z napisem PRIORYTET/PRIORITAIRE lub naniesienie napisu o treści PRIORYTET/PRIORITAIRE. Ponadto na nalepce adresowej do paczki pocztowej w obrocie krajowym należy zaznaczyć rubrykę "PRIORYTETOWA".

Paczką pocztową (zarówno ekonomiczną jak i priorytetową) w obrocie krajowym może być:
- paczka pocztowa zwykła,
- paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością,

O tym, czy paczkę pocztową nadać jako zwykłą czy z zadeklarowaną wartością decyduje sam Nadawca.

Ze względu na masę paczki pocztowej wyróżniamy:
- paczkę pocztową o maksymalnej masie do 10 kg,
- paczkę pocztową PLUS – powyżej 10 kg do 30 kg
Minimalne wymiary paczki pocztowej wynoszą 90 x 140 mm a dla paczki pocztowej PLUS wynoszą 15 cm x 20 cm, natomiast maksymalne są sumą długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość i nie mogą przekraczać 3.000 mm (300 cm), przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1.500 mm (150 cm).
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych określono minimalne wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym na następującym poziomie:
Rodzaj przesyłek Termin doręczenia Cel w zakresie terminowości doręczeń(*)
1 2 3
Przesyłki listowe najszybszej kategorii D+1
D+2
D+3
82%
90%
94%
Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listowymi najszybszej kategorii D+3
D+5
85%
97%
Paczki pocztowe najszybszej kategorii D+1 80%
Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej kategorii D+3 90%


(*) Udział liczby przesyłek doręczonych w określonym terminie liczony
od dnia
nadania
do dnia doręczenia (liczba przesyłek doręczonych w określonym
terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby
nadanych przesyłek wyrażony w procentach. W odniesieniu do przesyłek
rejestrowanych za dzień doręczenia
uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata
zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej
przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób
uprawnionych do odbioru przesyłki.

Zmiana z dnia 18 marca 2004r. do Ustawy 12 czerwca 2003r.
Prawo pocztowe z późniejszymi zmianami mówi, że:
Art. 48a.1. Operator publiczny obowiązany jest doręczać przesyłki listowe
przyjęte do przemieszczenia i doręczenia w ramach powszechnej
usługi pocztowej:
1. nie później niż w 4 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki listowej
najszybszej
kategorii
2. nie później niż w 6 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki
niebędącej przesyłką najszybszej kategorii

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep internetowy Shoper.pl